Invloed verkiezingen op uw huur

Invloed verkiezingen op uw Huur.

gemeenteraadsverkiezingen-433793964-jpgmediaclass-landscape-large-2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d-1

Vele van u zullen niet weten dat de uitslag van de komende verkiezingen in maart 2017 van grote invloed kunnen zijn op het bedrag dat U aan huur moet betalen c.q. dat er minder aan onderhoud aan uw woning wordt uitgegeven.

De woningcorporaties moeten van het huidige kabinet een tweetal belastingen betalen om de Rijksbegroting op orde te brengen en de problemen veroorzaakt door collega-corporaties op te lossen.

Het betreft hier de Verhuurdersheffing en de Saneringsheffing, even een tekst en uitleg over de 2 belastingen, welke Uw verhuurder aan het Rijk moet betalen.

Verhuurdersheffing:
Verhuurders die meer als 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is als € 710.68 per maand (prijspeil 2016). De verhuurdersheffing is 0.491 %  in 2016.
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van de verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord.

Voor Weller is dit een aanzienlijk bedrag en wel per woning per jaar € 475.- , dus zeg maar een maand huur. Dit geld betaald u via uw huur en kan door de woningcorporatie dan ook niet meer worden uitgegeven aan b.v. het onderhoud van uw woning of het duurzamer maken van uw woning.

Saneringsheffing:
De afgelopen tijd heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting bij alle corporaties geld opgehaald om de miskleunen van collega-corporaties als Vestia , Woningstichting Geertruidenberg en Woningstichting Servatius uit Maastricht te kunnen “repareren”. Deze saneringsheffing gaat voorlopig nog wel even door. Het gaat om enorme bedragen waarover de corporaties die gesaneerd moeten worden geen belasting hoeven te betalen. Hun compensatie ontvangen ze immers netto. Terwijl hun verliezen – de reusachtige derivatenportefeuille, waardeloze grondposities en nooit gerealiseerde projecten – gewoon aftrekbaar zijn. Zij hebben onafzienbare compensabele verliezen, die zullen zijn verdampt, lang voordat ze weer structureel winstgevend zijn. Tegelijkertijd is de saneringsheffing voor de corporaties die ervoor opdraaien niet aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting.

Voor Weller is dit op dit moment een bedrag van €63.- per woning per jaar. Het gaat hier om een collectieve afspraak uit het verleden, maar door de speculaties van dergelijke corporaties moeten wij als huurder dit betalen.

Waarom nu deze groep, wij als Huurders Belangen Verenigingen willen u geen stemadvies geven, maar lees straks de partijstandpunten eens goed door. Er zijn namelijk partijen die de verhuurdersheffing nog willen verhogen, maar er zijn ook partijen die deze belasting willen afschaffen of minstens met 1 miljard willen verlagen.

Mocht u nog vragen hebben over deze materie kunt u contact opnemen of naar een van de Algemene Ledenvergaderingen komen in begin 2017.

Kerstwens

 

    KERSTWENS

holidays-1806121_960_720

Aan het einde  van 2016 willen wij even de balans opmaken. Een jaar waarin vele veranderingen op onze weg zijn gekomen. Door de invoering van de woningwet 2015 hebben de huurders meer inspraak tijdens de overleggen met woningcorporaties en gemeenten. Na een tijd van bijscholen en wennen aan de veranderde situatie is het afgelopen jaar steeds meer bij Weller en de Gemeente Heerlen het inzicht gekomen dat wij ook een gelijkwaardige partij zijn geworden. 

Het gevolg heeft u al kunnen merken in de huurverhoging, deze was voor dit jaar verhoudingsgewijs bescheiden en niet inkomensafhankelijk. De renovatie van de hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat is mede door inbreng van onze vertegenwoordigers soepel gestart tot tevredenheid van de bewoners. Ook in de afspraken voor 2017 met beide instanties hebben wij duidelijk onze stempel op het gehele gebeuren gedrukt met als gevolg Prestatieafspraken 2017 waar de huurdersvertegenwoordigers ook hun handtekening zullen zetten op 9 december 2016.

 

         christmas-tree-1808558_960_720christmas-tree-1808558_960_720

Voor 2017 wensen wij u en uw naasten fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig jaar, waarin wij als Uw vertegenwoordigers van de Huurders Belangen Verenigingen en hun overkoepelende orgaan het Stadsdeel Heerlerbaan zullen vertegenwoordigen in diverse onderhandelingen met Weller en de Gemeente Heerlen.

Namens het bestuur “Stadsdeel Heerlerbaan”

Bewoners van de Heerlerbaan let op !!!

images

Bewoners van de Heerlerbaan let op !!!

Uw gezinssamenstelling of inkomen kan door allerlei oorzaken beïnvloed worden, denk daarbij niet direct aan een overlijden. Er zijn meerdere redenen, welke invloed hebben op uw familiare omstandigheden of inkomen.

Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op uw huur en/of uw eventuele huurtoeslag.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan het feit, dat uw kinderen het huis uitgaan of elders gaan studeren. Het inkomen dat zij hebben, werd bij uw inkomen geteld en beïnvloed direct of indirect de hoogte van uw huur.

Een andere mogelijkheid is, u bent zo gelukkig dat u met pensioen mag, uw inkomen zal meestal dalen.

Een scheiding heeft uiteraard ook invloed op uw financiële situatie.

Mocht een van deze zaken bij u aan de orde zijn, wacht niet totdat de belastingdienst de huidige situatie doorgeeft aan de woningcorporatie en u in het ongunstigste geval bijna 2 jaar moet wachten op aanpassing van uw huur.

Geef deze wijziging direct door aan uw relatiebeheerder en vraag haar of hem om een onderhoud over de mogelijkheid tot aanpassing van uw huurprijs. Zorg daarbij wel dat u over de juiste gegevens beschikt, welke u via uw salarisstrookje, * belastingdienst of gemeente hiervoor nodig heeft.

* IB60 formulier van de belastingdienst.

Een oproep !

Oproep

 

De afgelopen week hebben bestuursleden van ” Stadsdeel Heerlerbaan” als vertegenwoordigers van u als huurders gesproken in het kader van de “Prestatieafspraken met woningcorporaties en Gemeente Heerlen”. Aan de orde zijn geweest o.a. het onderhoud van de groenvoorziening van de Gemeente Heerlen. Zoals wij al hebben aangegeven op deze website is dit onderhoud beduidend van een lager niveau als voorheen.

Een voorstel tijdens dit overleg is geweest om dit onderhoud gedeeltelijk door de bewoners zelf te laten verzorgen, eerst als Pilotproject op een 5 tal plaatsen in de totale gemeente. Als voorbeeld is een project genoemd in Hoensbroek waarbij een braak liggend stuk grond door de bewoners met financiële steun is omgetoverd in een mooi aangelegd parkje., dat nu ook in onderhoud is door de buurt bewoners.

Onze oproep aan u, als bewoners van Heerlerbaan, is om  met initiatieven te komen samen met uw buren uit uw straat om van uw plekje Heerlerbaan iets moois te maken, iets waar u trots op kunt zijn. De bedoeling is dat de gemeente en de woningcorporatie u daarbij zullen ondersteunen, door middel van benodigde adviezen.

Heeft u belangstelling voor dit initiatief laat het ons dan weten via onze website contactmail of via souren.f@home.nl.

Of kom gerust eens langs op de maandagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur op het Stadsdeelkantoor in de beneden verdieping van de Caumerbron aan de Corisbergweg 197, daar zijn de bestuursleden dan aanwezig.

 

 

Onderhoud van tuinen en stoep ?


Onderhoud van tuinen en stoep.

                 IMG_0071

De lente is weer begonnen, na een natte start hebben we nu een periode van zon.
Deze combinatie heeft gevolgen voor u en uw tuin.

                 Alles groeit en bloeit volop.

Dit heeft ook tot gevolg dat ook het onkruid groeit, enz. Nu is door de bezuinigingen van de Gemeente Heerlen het onderhoud van openbare tuinen behoorlijk minder geworden. Naast het onderhoud van uw eigen tuin, is het misschien mogelijk eens rondom uw huis te kijken naar de stoep. Maak ook deze onkruid vrij en haal er eens een bezem overheen. Het zal de wijk Heerlerbaan weer een mooie en vriendelijke uitstraling geven, die wij met z’n allen graag willen.

                                 Bedenk:

een schone en opgeruimde wijk is een leefbare wijk.

Huurverhoging 2016

Huurverhoging 2016.

De afgelopen maanden heeft het Stadsdeel Heerlerbaan als afgevaardigde van de 3 huurdersbelangenverenigingen onderhandeld samen met onze collega’s uit de andere stadsdelen van Weller over de huurverhoging ingaande 1 juli 2016.

De minister heeft voorgeschreven een inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2016 van 0.6 % (inflatie) met daarbovenop een verhoging van 1.5 %, 2% en 4 %.

De huurderskoepels hebben de directie gevraagd om net als in 2015 af te zien van een inkomensafhankelijke verhoging.

Op 3 februari is het voorstel van de directie van Weller gekomen om iedereen een huurverhoging toe te passen van 1.6 % zijnde de inflatie 0.6 % en daarbij een verhoging van 1 % . Voor 19 maart hebben wij als Stadsdeel Heerlerbaan een gekwalificeerd advies moeten uitbrengen over de verhoging.

Ons voorstel omkleed met een aantal argumenten was om alleen een verhoging door te voeren van 0.6 % zijnde inflatie. Onze argumenten waren o.a. het niet indexeren van pensioenen, het uitkleden van de huurtoeslag, de stijging van de totale woonlasten en de betaalbaarheid als één van de prioriteiten van Weller.

Afgelopen woensdag 6 april is men in het laatste overleg met de directie van Weller en de 4 andere stadsdelen tot een overeenkomst gekomen om de huren per 1-7-2016 voor eenieder te verhogen met 1 % .

Hierbij moeten wij wel mededelen, dat ondanks dit voor dit jaar behaalde succes, er voor de komende jaren de inkomensafhankelijke huurverhoging weer zit aan te komen op voorschrift van het Kabinet Rutte II.

Heeft u recht op Huurtoeslag !

Aan de Weller-bewoners op Heerlerbaan !

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer  17 %  van de mensen die recht hebben op Huurtoeslag, dit om de een of andere reden niet hebben aangevraagd.

Vaak is onwetendheid of het niet kunnen aanvragen.

Huurtoeslag aanvragen voor het jaar 2015 (kan nog tot 1 september 2016) en 2016, is misschien voor u een verlichting in uw financiële situatie. Het leven kan hierdoor weer iets Rooskleuriger worden.

Als Huurdersbelangenvereniging willen wij u de weg wijzen, maar dan moet u wel zelf eerst iets doen.

Kijk eerst hoe groot uw inkomen is.

Voor een eenpersoonshuishouden mag dit maximaal € 21.950 zijn, voor een tweepersoonshuishouden mag het verzamelinkomen niet groter zijn als € 29.825.

Verzamel een aantal gegevens:

1. Stond of staat u per 01-01-2015 ingeschreven in de Gemeente Heerlen.
2. Uw persoonlijke gegevens.
3. Uw Burgerservicenummer.
4. Uw belastbaar inkomen of verzamelinkomen ( heeft u geen aangifte gedaan vraag dan een IB60 formulier verklaring aan bij de Belastingdienst).
5. Ontvangt u zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kind gebonden budget ?
6. Heeft u een spaartegoed van niet meer dan € 21.000 per persoon ?
7. Uw huurprijs per 1 januari 2015
8. Uw eventuele servicekosten.

Heeft u al deze gegevens en blijkt uw inkomen lager te zijn als de hierboven genoemde bedragen dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor Huurtoeslag.

Mocht u zelf niet beschikken over een PC of Tablet, vraag dan een familielid of vriend om u daarbij te helpen.

Ga naar: maak een proefberekening Huurtoeslag op uw PC of Tablet.

Blijkt U in aanmerking te komen vul dan uw aanvraag in bij : www.huurtoeslag.nl,  of laat dit door een familielid of vriend doen.

vraag – antwoord

IMG_0006

U zag als lezer van onze website dat er ook een mogelijkheid is om ons een vraag te stellen. Maak van deze gelegenheid gebruik en mail ons, wij hebben misschien niet direct het juiste antwoord voor u, maar kunnen wel de vraag doorspelen naar de juiste instantie of personen. Blijf niet zitten met uw vragen en luister niet teveel naar de “cowboy verhalen” welke er soms rond dwalen door de wijk. Zoek ons op voor een antwoord.

Het bestuur heeft wel een vraag aan U !

Wij zijn op zoek naar vooral jongere huurders, dames of heren, die ons bij willen staan als hulp bij een toekomstig project of voor de toekomst als kandidaat lid van ons bestuur. Het is belangrijk voor u als bewoner om uw stem te laten horen, zeker in de komende jaren. De nieuwe woningwet geeft de huurders in de toekomst meer invloed bij de woningcorporaties en de zittende leden van de HBV’s zijn lichtelijk aan het vergrijzen, dus verjonging van het bestuur is voor alle huurders van groot belang.