Jaarlijkse donatie Stadsdeel Heerlerbaan.

Het "Stadsdeel Heerlerbaan" overkoepelend orgaan van 2 Huurders-   belangenverenigingen, de HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o. en  de HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan heeft het initiatief opgevat  een jaarlijkse donatie te doen aan onze wijk om de leefbaarheid    van de Heerlerbaan te bevorderen.

Nu vragen wij aan de verenigingen, maar ook aan de huurders van    Weller, om te komen met voorstellen, welke de leefbaarheid en of   saamhorigheid te kunnen bevorderen.
Wij denken aan het plaatsen van een bank of plantenbakken. Een 
ander idee kan zijn om te komen tot het op zich nemen van het onderhoud van de plantenbakken of groenvoorziening in uw straat of buurt
en wij de benodigde gereedschappen gaan bekostigen.

U kunt ons bereiken via onze website: www.stadsdeelheerlerbaan.nl of via ons secretariaat : souren.f@home.nl

Lees meer

Huurverhoging Huurders Weller 2018

 

Huurverhoging Woningen Weller 2018.

Ook in 2018 ontkomen we als huurders van Weller niet aan de jaarlijkse huurverhoging en net als ieder jaar is Weller verplicht om de huurderskoepels om een gekwalificeerd advies te vragen over het percentage van de gewenste huur. Dit is dit jaar ook gebeurt, maar hierover later meer in dit schrijven.

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging, dus afhankelijk van uw totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2018 of 3.9 % of 5.4 % zijn. Dit is beduidend hoger dan de inflatie over 2017 en wordt veroorzaakt door de zogenoemde “verhuurdersheffing”, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid, ook extra investeringen in verduurzamingen dragen hieraan bij.

Overleg met de Huurderskoepels.
De plannen voor de verhoging zijn overlegd met de huurderskoepels, dit zijn:
Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (Stadsdeel Heerlen – centrum), Huren & Wonen (Stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan.
Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een gezamenlijk overleg over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben voor het jaar 2018 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een nog meer gematigde huurverhoging.

Wij hebben een verlaging van de maximale huurverhoging gevraagd naar 0.5 % en daarbij meerdere redenen aangevoerd waarom wij dit wensen. Zo moet ons inzien Weller iets gaan doen aan o.a. de vrij hoge bedrijfslasten, rekening houden met de steeds maar stijgende woonlasten ( zoals b.v. energie, gemeentelijke belastingen, zorgkosten en de inkrimping van de huurtoeslag) en de grote aantallen oudere huurders welke al jaren ondanks de stijgende kosten geen verhoging van hun pensioenen hebben gehad.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhogingen om ?
Voordat Weller de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de “verhuurdersheffing”.
Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren.
Weller is voorstander van een inflatievolgend huurprijsbeleid; een minimaal inflatie volgende huurverhoging is immers nodig om de miljoenen investeringen in verduurzamingen, de verhuurdersheffing en dienstverlening op langere termijn te kunnen waarborgen.

Mede omwille van de betaalbaarheid zal per 1 juli 2018 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, beperkt verhoogd worden met 1.4 %.

Ook voor de garage’s en parkeerplaatsen geldt deze huurverhoging van 1.4 %.

Lees meer

Prestatieafspraken 2018

 

 

prestatieafspraken2

 

In het Kort.

In Prestatieafspraken leggen Corporatie(s), Gemeente(s) en Huurdersorganisatie(s) vast wat er in de periode waar de afspraken betrekking op hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale huisvestelijke doelstellingen.

Wettelijk voorwaarden.

In de woningwet is bepaald dat corporaties naar redelijkheid dienen bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. Hiervoor moet de gemeente een volkshuisvestelijkbeleid (woonvisie) hebben geformuleerd. (meer…)

Lees meer

Verzoek aan Politieke Partijen

  m1fyq1tw53w7

               Beste Raadsleden of toekomstige raadsleden.

 

Geachte Dames en Heren.

Zoals u allen weet is er enige tijd geleden de Woningwet 2015 aangenomen.

Een van de afspraken in deze Wet zijn de Prestatieafspraken, die tot stand zijn gekomen in een overleg tussen de Gemeente, Woningcorporaties en de Huurders Belangen Vertegenwoordigers als gelijke partners.

Nu zijn er op 21 maart 2018 weer Gemeenteraadverkiezingen en willen u vragen in uw verkiezingsprogramma rekening te houden met ons als huurders.
Samen met de Nederlandse Woonbond hebben wij een 4 tal actiepunten opgesteld om de problematiek van de huurders onder de aandacht te brengen.

De financiële situatie van veel huurders van Heerlen, die gehuurd wonen, is de afgelopen jaren danig verslechterd mede veroorzaakt door de vele huurverhogingen als gevolg van o.a. de verhuurdersheffing.

De offensieve agenda voor de komende jaren bevat daarom ook de volgende punten:

1. Een huurverlaging van gemiddeld 10 %.
2. Uitbreiding van de sociale huurvoorraad.
3. Verduurzaming en lagere woonlasten.
4. Versterking huur(prijs) bescherming en positie in de geliberaliseerde sector.

Wij vragen u dan ook met klem mee te werken, nu en na de verkiezingen om voor deze groep inwoners van Heerlen een betaalbaar bestaan mogelijk te maken.

Wij rekenen op U,

Stadsdeel Heerlerbaan.

Lees meer

Vocht in uw woning

imagesPNKD7I4S      Vocht in uw woning ??     0ea5e6a82b0fc10fa20481b413fe89c6

Vocht in uw woning kan door diverse problemen veroorzaakt worden ?

Vocht kan uw woning binnen komen op diverse plaatsen, door b.v. een vochtige kruipruimte of een geplaatste aanbouw waar geen goed lood is aangebracht om een waterafscheiding te krijgen, waardoor het vocht zichtbaar wordt net boven de plinten of in de hoeken bij het plafond of de rabatdelen net naast de ramen en plekken welke afgeschermd worden door kasten tegen buiten wanden aan waardoor er geen luchtstroming is zodat u onbedoeld    veel te weinig of helemaal niet ventileert, een probleem vocht wat zich voor doet als u niet of onvoldoende ventileert in uw woning en andere ruimtes.

U zult merken dat als u goed en vaak ventileert u ook een beter stookgedrag hebt en de betreffende ruimte’s  zich behagelijker aanvoelen omdat verse lucht zich beter  laat verwarmen omdat de vochtigheid niet zo hoog is in uw woning, en zorgt voor een gezonder binnen klimaat.

Stel dat uw woning een vochtig klimaat heeft dan hebt u kans dat schimmels welke gevaarlijk zijn voor uw gezondheid de mogelijkheid krijgen zich in uw woning te gaan nestelen, met als gevolg dat u een prikkelbare luchtweg of darm en maagklachten kunt krijgen. De goedkoopste manier van ventileren is om gedurende de ochtend even een 15 minuutjes de ramen of deuren op een kier te zetten zodat alle gebruikte lucht welke in de nachtelijke uren gebruikt is ververst kan worden in uw woning.

Schimmelvorming in de badkamer is soms te wijten aan een slechte ventilatie of een gebrekkige afvoer van vervuilde en verse lucht en het condens neerslaat op tegels en ramen en muren. Al deze problemen kunnen een sluimerend probleem zijn van een slechte ventilatie. Schimmels in huis vormen zich door een te hoog vochtgehalte en gebrekkige verluchting.

Stel dat u een mechanische ventilatiesysteem hebt dat vergt van zelfsprekend wat onderhoud welke bestaat uit het vervangen c.q. schoonhouden en maken van de filters.

Lees meer

BO-EX.nl

24155922-Money-paper-cartoon-Stock-Vector-dollar Beste Huurders !

Hebt u al eens een controle gedaan of u wel de goede huur betaald voor uw woning, nou hier is de mogelijkheid ??
Betaalbaarheid is punt nummer 1 voor U.

De link naar de website is :  http://www.boex.nl/ik-wil-huren-kopen/bo-ex-huur-wijzer/

Via de site BO-EX.nl kunt u in enkele minuten controleren of u een woning huurt die betaalbaar voor u is.
U vult daar zelf alle gegevens in en u ziet op het einde van het ingevulde formulier of uw huur voor uw woning, groen, geel, oranje of zelfs rood is gekleurd, wat mogelijk aangeeft of u positief of negatief zit.
(De ingevulde gegevens zijn alleen voor U zichtbaar.)

Tevens kunt u hieruit ook opmaken of u mogelijk in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag !

Lees meer

Wijziging HBV oud Heerlerbaan-Beloofde land.

Geachte Huurders van Weller.

Er een samenwerkings wijziging geweest is bij de Huurders Belangen Verenigingen op de Heerlerbaan.
Na overleg tussen de beide besturen van de HBV’s oud Heerlerbaan en de HBV Beloofde Land is besloten om te gaan samenwerken en er “een” HBV van te maken voor de laagbouw.

De HBV “oud Heerlerbaan-Beloofde land”  genoemd.

Er zullen dus nog 2 HBV’s blijven op de Heerlerbaan, de HBV oud Heerlerbaan-Beloofde Land en de HBV Hoogbouw.

Hebt u vragen, u kunt zich altijd met de secretaris van een van beide HBV’s in verbinding stellen welke op de site vermeld staan.

Wij er  zorg voor zullen dragen voor uw belangen in deze wijk, zoals de leefbaarheid, huurverhoging en de prestatieafspraken welke wij nu ook met de Gemeente Heerlen maken en welke ook van uw belang zullen zijn.

Lees meer

Huurverhoging 2017

                                 Huurverhoging 2017.

Ook dit jaar zijn de Huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) samen met de Directie van Weller aan de slag gegaan met de aanstaande huurverhoging per 1 juli.

Net als afgelopen jaren heeft (oud) minister Blok van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een voorstel gedaan aangaande de komende huurverhoging. Hij gaat uit van een inkomensafhankelijke huurverhoging volgens onderstaand schema.

Inflatie                     Extra                         Verhoging                        Inkomen
0.3 %                          2.5 %                           2.8 %                                    t/m € 40.349

0.3 %                         4.0 %                            4.3 %                                    Groter dan € 40.349

0.3 %                         1.0 %                             1.3 %                                    Gemiddeld huurprijs verhoging op grond van systeem van huursombenadering.

0.3 %                         0.8 %                             1.1 %                                    Voorgenomen keus Weller.

  * huursombenadering is een systeem waarbij hogere inkomens meer betalen ten gunste van de lagere inkomens zodat deze geen of een lagere verhoging krijgen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 1.3 %

** de keuze in het beginsel ten aanzien van alle huurders, ongeacht hun inkomen, een gelijkluidend huurverhogingspercentage van 1.1 % te hanteren, impliceert dat gedurende de periode van juli 2017 t/m juni 2018 geen gebruik zal worden gemaakt van het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging en het systeem van huurdifferentiatie.

De HBV’s zijn van mening dat deze verhoging zeker voor de hogere inkomens gunstig zal uitvallen, maar na lang overleg en het aanvoeren van verschillende argumenten, zoals betaalbaarheid, het niet indexeren van pensioenen, de toch al hoge huren op de Heerlerbaan en het moeilijk verhuren van de woningen i.v.m. passend toewijzen huurwoningen, ook het niet meer ontvangen van huurtoeslag boven de aftoppingsgrens voor een- tweepersoons huishoudens (€ 592.55) en van ( € 635.05) voor drie of meerpersoonshuishoudens, hebben de HBV’s ingezet op een maximale huurverhoging van 0.8 %. Het bestuur van Weller week niet af van hun voornemen om tot een eensluidende huurverhoging voor heel Weller te komen met als argumenten o.a. de meerjarenbegroting waarbij rekening is gehouden met de investeringen de komende jaren voor duurzaamheid en renovaties. Het eindresultaat is niet wat we verwacht en gehoopt hadden, maar mede gezien de nog te betalen Verhuurdersheffing en Saneringsheffing door Weller, is het ook noodzakelijk om de financiën enigszins op peil te houden.

Al met al zijn de HBV’s onder protest akkoord gegaan met een huurverhoging 2017 ingaande 1 juli a.s met 1.1 %.

Lees meer

Lijn 41 ziekenhuis, en nu !!

Aanleiding om u deze informatie te laten toekomen is een vraag aan de Provincie Limburg namens het Stadsdeel Heerlerbaan waarom in een wijk waar veel ouderen wonen deze toch belangrijke buslijn naar het ziekenhuis komt te vervallen.

Het antwoord van de Provincie Limburg die de opdracht uitgeeft waarom lijn 41 van Arriva niet meer in de omliggende straten op de Heerlerbaan komt zoals de Palestinastraat, Peter Schunckstraat en de Caumerweg is.
Het openbaar vervoer is anders, anders dan tussen 2006 en 2016, een vraaggericht vervoerssysteem, op de vraag waar veel vraag is zal veel vervoer aanwezig zijn, op relaties waar weinig vraag is wordt maatwerk geboden. Bovendien neemt in een aantal gevallen de loopafstand voor ouderen enorm toe.
Het vervallen van de directe busverbinding met het ziekenhuis vanaf de wijk Heerlerbaan is hier het gevolg van, Veolia kwam met 2 bussen uit Kerkrade en gingen via de Peter Schunckstraat naar het ziekenhuis, deze lijn is gebundeld met een andere lijn(nr 28) uit Kerkrade( ter indicatie: de loopafstand van de halte Peter Schunckstraat naar de alternatieve halte Rukker is 400 meter.
Hun alternatief is op dit moment met lijn 25/26 naar Parkstad Stadion reizen en daar overstappen op een van de drie buslijnen naar het ziekenhuis – deze bussen sluiten op elkaar aan. De meeste reizigers langs deze route reizen naar Heerlen centrum en station – zij hebben hiermee een frequentere en snellere verbinding.

Eind februari worden door Arriva en de Provincie Limburg alle ervaringen over de nieuwe dienstregeling geëvalueerd. In deze evaluatie wordt bekeken waar en hoe en wanneer er aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.
Wij nemen uw opmerking in deze evaluatie mee.

Namens de servicedesk van de Provincie Limburg

Namens het Stadsdeel Heerlerbaan.

Lees meer

Invloed verkiezingen op uw huur

Invloed verkiezingen op uw Huur.

gemeenteraadsverkiezingen-433793964-jpgmediaclass-landscape-large-2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d-1

Vele van u zullen niet weten dat de uitslag van de komende verkiezingen in maart 2017 van grote invloed kunnen zijn op het bedrag dat U aan huur moet betalen c.q. dat er minder aan onderhoud aan uw woning wordt uitgegeven.

De woningcorporaties moeten van het huidige kabinet een tweetal belastingen betalen om de Rijksbegroting op orde te brengen en de problemen veroorzaakt door collega-corporaties op te lossen.

Het betreft hier de Verhuurdersheffing en de Saneringsheffing, even een tekst en uitleg over de 2 belastingen, welke Uw verhuurder aan het Rijk moet betalen.

Verhuurdersheffing:
Verhuurders die meer als 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is als € 710.68 per maand (prijspeil 2016). De verhuurdersheffing is 0.491 %  in 2016.
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van de verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord.

Voor Weller is dit een aanzienlijk bedrag en wel per woning per jaar € 475.- , dus zeg maar een maand huur. Dit geld betaald u via uw huur en kan door de woningcorporatie dan ook niet meer worden uitgegeven aan b.v. het onderhoud van uw woning of het duurzamer maken van uw woning.

Saneringsheffing:
De afgelopen tijd heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting bij alle corporaties geld opgehaald om de miskleunen van collega-corporaties als Vestia , Woningstichting Geertruidenberg en Woningstichting Servatius uit Maastricht te kunnen “repareren”. Deze saneringsheffing gaat voorlopig nog wel even door. Het gaat om enorme bedragen waarover de corporaties die gesaneerd moeten worden geen belasting hoeven te betalen. Hun compensatie ontvangen ze immers netto. Terwijl hun verliezen – de reusachtige derivatenportefeuille, waardeloze grondposities en nooit gerealiseerde projecten – gewoon aftrekbaar zijn. Zij hebben onafzienbare compensabele verliezen, die zullen zijn verdampt, lang voordat ze weer structureel winstgevend zijn. Tegelijkertijd is de saneringsheffing voor de corporaties die ervoor opdraaien niet aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting.

Voor Weller is dit op dit moment een bedrag van €63.- per woning per jaar. Het gaat hier om een collectieve afspraak uit het verleden, maar door de speculaties van dergelijke corporaties moeten wij als huurder dit betalen.

Waarom nu deze groep, wij als Huurders Belangen Verenigingen willen u geen stemadvies geven, maar lees straks de partijstandpunten eens goed door. Er zijn namelijk partijen die de verhuurdersheffing nog willen verhogen, maar er zijn ook partijen die deze belasting willen afschaffen of minstens met 1 miljard willen verlagen.

Mocht u nog vragen hebben over deze materie kunt u contact opnemen of naar een van de Algemene Ledenvergaderingen komen in begin 2017.

Lees meer