Persbericht

De Energiebus op bezoek in Heerlen.

Op uitnodiging van de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde Land komt de Energiebus van de Woonbond op bezoek in Heerlen. Op vrijdag 7 september bezoekt de Energiebus woningen aan de Ploeghof, de z.g. “Visserswoningen”.

De Energiebus is een initiatief van de Nederlandse Woonbond om energiebesparende maatregelen aan de woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. De medewerkers van de Energiebus onderzoeken op 7 september een aantal woningen aan de Ploeghof.

Huurdersbelangenvereniging  “oud Heerlerbaan/Beloofde Land”  vinden het belangrijk dat de Energiebus komt, omdat de resultaten van een enquête hiertoe aanleiding gaven. Op basis van een technische onderzoek en een overzicht van ons energieverbruik gaan ze na hoe de staat van de isolatie, ventilatie en de verwarmingsinstallatie is van deze woningen. Aan het eind van deze dag is er een plan van aanpak met maatregelen om de woningen energie zuiniger te maken en comfortabeler te maken. Dit plan van aanpak wordt aan het eind van de dag overhandigd aan de Directie van Weller. Na een toelichting op de voorgestelde maatregelen wordt hen om een reactie gevraagd.

Heerlen, 3 september 2018.

 

Accompanist – maatschappelijke dienstverlening.

Mijn naam is Chris Keijdener. In 2018 ben ik gestart met mijn bedrijf “Accompanist”.
Als  zelfstandig maatschappelijk werker ondersteun ik mensen met diverse moeilijkheden in uiteenlopende situaties. Mensen kunnen bij mij terecht voor begeleiding, informatie en advies.

Voor ik met “Accompanist” begon heb ik gewerkt als maatschappelijk werker, groepsleider in een gezinsvervangend tehuis en medewerker crisisopvang.
In de afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest als schuldhulpverlener en bewindvoerder. Hierdoor heb ik een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd over allerlei (financiële) regelingen en tegemoetkomingen.
Ik heb op deze gebieden diverse scholingen gedaan.

Contact:
tel: 06-49859873
e-mail: mailto:info@accompanist.nl
Web: www.accompanist.nl(contactformulier.

Op dit moment zijn we bezig met de aanpassingen in verband met de nieuwe privacywet.

Jaarlijkse donatie Stadsdeel Heerlerbaan.

Het "Stadsdeel Heerlerbaan" overkoepelend orgaan van 2 Huurders-   belangenverenigingen, de HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o. en  de HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan heeft het initiatief opgevat  een jaarlijkse donatie te doen aan onze wijk om de leefbaarheid    van de Heerlerbaan te bevorderen.

Nu vragen wij aan de verenigingen, maar ook aan de huurders van    Weller, om te komen met voorstellen, welke de leefbaarheid en of   saamhorigheid te kunnen bevorderen.
Wij denken aan het plaatsen van een bank of plantenbakken. Een 
ander idee kan zijn om te komen tot het op zich nemen van het onderhoud van de plantenbakken of groenvoorziening in uw straat of buurt
en wij de benodigde gereedschappen gaan bekostigen.

U kunt ons bereiken via onze website: www.stadsdeelheerlerbaan.nl of via ons secretariaat : souren.f@home.nl

Huurverhoging Huurders Weller 2018

 

Huurverhoging Woningen Weller 2018.

Ook in 2018 ontkomen we als huurders van Weller niet aan de jaarlijkse huurverhoging en net als ieder jaar is Weller verplicht om de huurderskoepels om een gekwalificeerd advies te vragen over het percentage van de gewenste huur. Dit is dit jaar ook gebeurt, maar hierover later meer in dit schrijven.

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging, dus afhankelijk van uw totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2018 of 3.9 % of 5.4 % zijn. Dit is beduidend hoger dan de inflatie over 2017 en wordt veroorzaakt door de zogenoemde “verhuurdersheffing”, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid, ook extra investeringen in verduurzamingen dragen hieraan bij.

Overleg met de Huurderskoepels.
De plannen voor de verhoging zijn overlegd met de huurderskoepels, dit zijn:
Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (Stadsdeel Heerlen – centrum), Huren & Wonen (Stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan.
Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een gezamenlijk overleg over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben voor het jaar 2018 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een nog meer gematigde huurverhoging.

Wij hebben een verlaging van de maximale huurverhoging gevraagd naar 0.5 % en daarbij meerdere redenen aangevoerd waarom wij dit wensen. Zo moet ons inzien Weller iets gaan doen aan o.a. de vrij hoge bedrijfslasten, rekening houden met de steeds maar stijgende woonlasten ( zoals b.v. energie, gemeentelijke belastingen, zorgkosten en de inkrimping van de huurtoeslag) en de grote aantallen oudere huurders welke al jaren ondanks de stijgende kosten geen verhoging van hun pensioenen hebben gehad.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhogingen om ?
Voordat Weller de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de “verhuurdersheffing”.
Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren.
Weller is voorstander van een inflatievolgend huurprijsbeleid; een minimaal inflatie volgende huurverhoging is immers nodig om de miljoenen investeringen in verduurzamingen, de verhuurdersheffing en dienstverlening op langere termijn te kunnen waarborgen.

Mede omwille van de betaalbaarheid zal per 1 juli 2018 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, beperkt verhoogd worden met 1.4 %.

Ook voor de garage’s en parkeerplaatsen geldt deze huurverhoging van 1.4 %.

Prestatieafspraken 2018

 

 

prestatieafspraken2

 

In het Kort.

In Prestatieafspraken leggen Corporatie(s), Gemeente(s) en Huurdersorganisatie(s) vast wat er in de periode waar de afspraken betrekking op hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale huisvestelijke doelstellingen.

Wettelijk voorwaarden.

In de woningwet is bepaald dat corporaties naar redelijkheid dienen bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. Hiervoor moet de gemeente een volkshuisvestelijkbeleid (woonvisie) hebben geformuleerd. Meer lezen

Verzoek aan Politieke Partijen

  m1fyq1tw53w7

               Beste Raadsleden of toekomstige raadsleden.

 

Geachte Dames en Heren.

Zoals u allen weet is er enige tijd geleden de Woningwet 2015 aangenomen.

Een van de afspraken in deze Wet zijn de Prestatieafspraken, die tot stand zijn gekomen in een overleg tussen de Gemeente, Woningcorporaties en de Huurders Belangen Vertegenwoordigers als gelijke partners.

Nu zijn er op 21 maart 2018 weer Gemeenteraadverkiezingen en willen u vragen in uw verkiezingsprogramma rekening te houden met ons als huurders.
Samen met de Nederlandse Woonbond hebben wij een 4 tal actiepunten opgesteld om de problematiek van de huurders onder de aandacht te brengen.

De financiële situatie van veel huurders van Heerlen, die gehuurd wonen, is de afgelopen jaren danig verslechterd mede veroorzaakt door de vele huurverhogingen als gevolg van o.a. de verhuurdersheffing.

De offensieve agenda voor de komende jaren bevat daarom ook de volgende punten:

1. Een huurverlaging van gemiddeld 10 %.
2. Uitbreiding van de sociale huurvoorraad.
3. Verduurzaming en lagere woonlasten.
4. Versterking huur(prijs) bescherming en positie in de geliberaliseerde sector.

Wij vragen u dan ook met klem mee te werken, nu en na de verkiezingen om voor deze groep inwoners van Heerlen een betaalbaar bestaan mogelijk te maken.

Wij rekenen op U,

Stadsdeel Heerlerbaan.

Vocht in uw woning

imagesPNKD7I4S      Vocht in uw woning ??     0ea5e6a82b0fc10fa20481b413fe89c6

Vocht in uw woning kan door diverse problemen veroorzaakt worden ?

Vocht kan uw woning binnen komen op diverse plaatsen, door b.v. een vochtige kruipruimte of een geplaatste aanbouw waar geen goed lood is aangebracht om een waterafscheiding te krijgen, waardoor het vocht zichtbaar wordt net boven de plinten of in de hoeken bij het plafond of de rabatdelen net naast de ramen en plekken welke afgeschermd worden door kasten tegen buiten wanden aan waardoor er geen luchtstroming is zodat u onbedoeld    veel te weinig of helemaal niet ventileert, een probleem vocht wat zich voor doet als u niet of onvoldoende ventileert in uw woning en andere ruimtes.

U zult merken dat als u goed en vaak ventileert u ook een beter stookgedrag hebt en de betreffende ruimte’s  zich behagelijker aanvoelen omdat verse lucht zich beter  laat verwarmen omdat de vochtigheid niet zo hoog is in uw woning, en zorgt voor een gezonder binnen klimaat.

Stel dat uw woning een vochtig klimaat heeft dan hebt u kans dat schimmels welke gevaarlijk zijn voor uw gezondheid de mogelijkheid krijgen zich in uw woning te gaan nestelen, met als gevolg dat u een prikkelbare luchtweg of darm en maagklachten kunt krijgen. De goedkoopste manier van ventileren is om gedurende de ochtend even een 15 minuutjes de ramen of deuren op een kier te zetten zodat alle gebruikte lucht welke in de nachtelijke uren gebruikt is ververst kan worden in uw woning.

Schimmelvorming in de badkamer is soms te wijten aan een slechte ventilatie of een gebrekkige afvoer van vervuilde en verse lucht en het condens neerslaat op tegels en ramen en muren. Al deze problemen kunnen een sluimerend probleem zijn van een slechte ventilatie. Schimmels in huis vormen zich door een te hoog vochtgehalte en gebrekkige verluchting.

Stel dat u een mechanische ventilatiesysteem hebt dat vergt van zelfsprekend wat onderhoud welke bestaat uit het vervangen c.q. schoonhouden en maken van de filters.

BO-EX.nl

24155922-Money-paper-cartoon-Stock-Vector-dollar Beste Huurders !

Hebt u al eens een controle gedaan of u wel de goede huur betaald voor uw woning, nou hier is de mogelijkheid ??
Betaalbaarheid is punt nummer 1 voor U.

De link naar de website is :  http://www.boex.nl/ik-wil-huren-kopen/bo-ex-huur-wijzer/

Via de site BO-EX.nl kunt u in enkele minuten controleren of u een woning huurt die betaalbaar voor u is.
U vult daar zelf alle gegevens in en u ziet op het einde van het ingevulde formulier of uw huur voor uw woning, groen, geel, oranje of zelfs rood is gekleurd, wat mogelijk aangeeft of u positief of negatief zit.
(De ingevulde gegevens zijn alleen voor U zichtbaar.)

Tevens kunt u hieruit ook opmaken of u mogelijk in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag !

Wijziging HBV oud Heerlerbaan-Beloofde land.

Geachte Huurders van Weller.

Er een samenwerkings wijziging geweest is bij de Huurders Belangen Verenigingen op de Heerlerbaan.
Na overleg tussen de beide besturen van de HBV’s oud Heerlerbaan en de HBV Beloofde Land is besloten om te gaan samenwerken en er “een” HBV van te maken voor de laagbouw.

De HBV “oud Heerlerbaan-Beloofde land”  genoemd.

Er zullen dus nog 2 HBV’s blijven op de Heerlerbaan, de HBV oud Heerlerbaan-Beloofde Land en de HBV Hoogbouw.

Hebt u vragen, u kunt zich altijd met de secretaris van een van beide HBV’s in verbinding stellen welke op de site vermeld staan.

Wij er  zorg voor zullen dragen voor uw belangen in deze wijk, zoals de leefbaarheid, huurverhoging en de prestatieafspraken welke wij nu ook met de Gemeente Heerlen maken en welke ook van uw belang zullen zijn.

Huurverhoging 2017

                                 Huurverhoging 2017.

Ook dit jaar zijn de Huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) samen met de Directie van Weller aan de slag gegaan met de aanstaande huurverhoging per 1 juli.

Net als afgelopen jaren heeft (oud) minister Blok van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een voorstel gedaan aangaande de komende huurverhoging. Hij gaat uit van een inkomensafhankelijke huurverhoging volgens onderstaand schema.

Inflatie                     Extra                         Verhoging                        Inkomen
0.3 %                          2.5 %                           2.8 %                                    t/m € 40.349

0.3 %                         4.0 %                            4.3 %                                    Groter dan € 40.349

0.3 %                         1.0 %                             1.3 %                                    Gemiddeld huurprijs verhoging op grond van systeem van huursombenadering.

0.3 %                         0.8 %                             1.1 %                                    Voorgenomen keus Weller.

  * huursombenadering is een systeem waarbij hogere inkomens meer betalen ten gunste van de lagere inkomens zodat deze geen of een lagere verhoging krijgen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 1.3 %

** de keuze in het beginsel ten aanzien van alle huurders, ongeacht hun inkomen, een gelijkluidend huurverhogingspercentage van 1.1 % te hanteren, impliceert dat gedurende de periode van juli 2017 t/m juni 2018 geen gebruik zal worden gemaakt van het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging en het systeem van huurdifferentiatie.

De HBV’s zijn van mening dat deze verhoging zeker voor de hogere inkomens gunstig zal uitvallen, maar na lang overleg en het aanvoeren van verschillende argumenten, zoals betaalbaarheid, het niet indexeren van pensioenen, de toch al hoge huren op de Heerlerbaan en het moeilijk verhuren van de woningen i.v.m. passend toewijzen huurwoningen, ook het niet meer ontvangen van huurtoeslag boven de aftoppingsgrens voor een- tweepersoons huishoudens (€ 592.55) en van ( € 635.05) voor drie of meerpersoonshuishoudens, hebben de HBV’s ingezet op een maximale huurverhoging van 0.8 %. Het bestuur van Weller week niet af van hun voornemen om tot een eensluidende huurverhoging voor heel Weller te komen met als argumenten o.a. de meerjarenbegroting waarbij rekening is gehouden met de investeringen de komende jaren voor duurzaamheid en renovaties. Het eindresultaat is niet wat we verwacht en gehoopt hadden, maar mede gezien de nog te betalen Verhuurdersheffing en Saneringsheffing door Weller, is het ook noodzakelijk om de financiën enigszins op peil te houden.

Al met al zijn de HBV’s onder protest akkoord gegaan met een huurverhoging 2017 ingaande 1 juli a.s met 1.1 %.