Verzoek aan Politieke Partijen

  m1fyq1tw53w7

               Beste Raadsleden of toekomstige raadsleden.

 

Geachte Dames en Heren.

Zoals u allen weet is er enige tijd geleden de Woningwet 2015 aangenomen.

Een van de afspraken in deze Wet zijn de Prestatieafspraken, die tot stand zijn gekomen in een overleg tussen de Gemeente, Woningcorporaties en de Huurders Belangen Vertegenwoordigers als gelijke partners.

Nu zijn er op 21 maart 2018 weer Gemeenteraadverkiezingen en willen u vragen in uw verkiezingsprogramma rekening te houden met ons als huurders.
Samen met de Nederlandse Woonbond hebben wij een 4 tal actiepunten opgesteld om de problematiek van de huurders onder de aandacht te brengen.

De financiële situatie van veel huurders van Heerlen, die gehuurd wonen, is de afgelopen jaren danig verslechterd mede veroorzaakt door de vele huurverhogingen als gevolg van o.a. de verhuurdersheffing.

De offensieve agenda voor de komende jaren bevat daarom ook de volgende punten:

1. Een huurverlaging van gemiddeld 10 %.
2. Uitbreiding van de sociale huurvoorraad.
3. Verduurzaming en lagere woonlasten.
4. Versterking huur(prijs) bescherming en positie in de geliberaliseerde sector.

Wij vragen u dan ook met klem mee te werken, nu en na de verkiezingen om voor deze groep inwoners van Heerlen een betaalbaar bestaan mogelijk te maken.

Wij rekenen op U,

Stadsdeel Heerlerbaan.

Lees meer

Vocht in uw woning

imagesPNKD7I4S      Vocht in uw woning ??     0ea5e6a82b0fc10fa20481b413fe89c6

Vocht in uw woning kan door diverse problemen veroorzaakt worden ?

Vocht kan uw woning binnen komen op diverse plaatsen, door b.v. een vochtige kruipruimte of een geplaatste aanbouw waar geen goed lood is aangebracht om een waterafscheiding te krijgen, waardoor het vocht zichtbaar wordt net boven de plinten of in de hoeken bij het plafond of de rabatdelen net naast de ramen en plekken welke afgeschermd worden door kasten tegen buiten wanden aan waardoor er geen luchtstroming is zodat u onbedoeld    veel te weinig of helemaal niet ventileert, een probleem vocht wat zich voor doet als u niet of onvoldoende ventileert in uw woning en andere ruimtes.

U zult merken dat als u goed en vaak ventileert u ook een beter stookgedrag hebt en de betreffende ruimte’s  zich behagelijker aanvoelen omdat verse lucht zich beter  laat verwarmen omdat de vochtigheid niet zo hoog is in uw woning, en zorgt voor een gezonder binnen klimaat.

Stel dat uw woning een vochtig klimaat heeft dan hebt u kans dat schimmels welke gevaarlijk zijn voor uw gezondheid de mogelijkheid krijgen zich in uw woning te gaan nestelen, met als gevolg dat u een prikkelbare luchtweg of darm en maagklachten kunt krijgen. De goedkoopste manier van ventileren is om gedurende de ochtend even een 15 minuutjes de ramen of deuren op een kier te zetten zodat alle gebruikte lucht welke in de nachtelijke uren gebruikt is ververst kan worden in uw woning.

Schimmelvorming in de badkamer is soms te wijten aan een slechte ventilatie of een gebrekkige afvoer van vervuilde en verse lucht en het condens neerslaat op tegels en ramen en muren. Al deze problemen kunnen een sluimerend probleem zijn van een slechte ventilatie. Schimmels in huis vormen zich door een te hoog vochtgehalte en gebrekkige verluchting.

Stel dat u een mechanische ventilatiesysteem hebt dat vergt van zelfsprekend wat onderhoud welke bestaat uit het vervangen c.q. schoonhouden en maken van de filters.

Lees meer

BO-EX.nl

24155922-Money-paper-cartoon-Stock-Vector-dollar Beste Huurders !

Hebt u al eens een controle gedaan of u wel de goede huur betaald voor uw woning, nou hier is de mogelijkheid ??
Betaalbaarheid is punt nummer 1 voor U.

De link naar de website is :  http://www.boex.nl/ik-wil-huren-kopen/bo-ex-huur-wijzer/

Via de site BO-EX.nl kunt u in enkele minuten controleren of u een woning huurt die betaalbaar voor u is.
U vult daar zelf alle gegevens in en u ziet op het einde van het ingevulde formulier of uw huur voor uw woning, groen, geel, oranje of zelfs rood is gekleurd, wat mogelijk aangeeft of u positief of negatief zit.
(De ingevulde gegevens zijn alleen voor U zichtbaar.)

Tevens kunt u hieruit ook opmaken of u mogelijk in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag !

Lees meer

Wijziging HBV oud Heerlerbaan-Beloofde land.

Geachte Huurders van Weller.

Er een samenwerkings wijziging geweest is bij de Huurders Belangen Verenigingen op de Heerlerbaan.
Na overleg tussen de beide besturen van de HBV’s oud Heerlerbaan en de HBV Beloofde Land is besloten om te gaan samenwerken en er “een” HBV van te maken voor de laagbouw.

De HBV “oud Heerlerbaan-Beloofde land”  genoemd.

Er zullen dus nog 2 HBV’s blijven op de Heerlerbaan, de HBV oud Heerlerbaan-Beloofde Land en de HBV Hoogbouw.

Hebt u vragen, u kunt zich altijd met de secretaris van een van beide HBV’s in verbinding stellen welke op de site vermeld staan.

Wij er  zorg voor zullen dragen voor uw belangen in deze wijk, zoals de leefbaarheid, huurverhoging en de prestatieafspraken welke wij nu ook met de Gemeente Heerlen maken en welke ook van uw belang zullen zijn.

Lees meer

Huurverhoging 2017

                                 Huurverhoging 2017.

Ook dit jaar zijn de Huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) samen met de Directie van Weller aan de slag gegaan met de aanstaande huurverhoging per 1 juli.

Net als afgelopen jaren heeft (oud) minister Blok van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een voorstel gedaan aangaande de komende huurverhoging. Hij gaat uit van een inkomensafhankelijke huurverhoging volgens onderstaand schema.

Inflatie                     Extra                         Verhoging                        Inkomen
0.3 %                          2.5 %                           2.8 %                                    t/m € 40.349

0.3 %                         4.0 %                            4.3 %                                    Groter dan € 40.349

0.3 %                         1.0 %                             1.3 %                                    Gemiddeld huurprijs verhoging op grond van systeem van huursombenadering.

0.3 %                         0.8 %                             1.1 %                                    Voorgenomen keus Weller.

  * huursombenadering is een systeem waarbij hogere inkomens meer betalen ten gunste van de lagere inkomens zodat deze geen of een lagere verhoging krijgen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 1.3 %

** de keuze in het beginsel ten aanzien van alle huurders, ongeacht hun inkomen, een gelijkluidend huurverhogingspercentage van 1.1 % te hanteren, impliceert dat gedurende de periode van juli 2017 t/m juni 2018 geen gebruik zal worden gemaakt van het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging en het systeem van huurdifferentiatie.

De HBV’s zijn van mening dat deze verhoging zeker voor de hogere inkomens gunstig zal uitvallen, maar na lang overleg en het aanvoeren van verschillende argumenten, zoals betaalbaarheid, het niet indexeren van pensioenen, de toch al hoge huren op de Heerlerbaan en het moeilijk verhuren van de woningen i.v.m. passend toewijzen huurwoningen, ook het niet meer ontvangen van huurtoeslag boven de aftoppingsgrens voor een- tweepersoons huishoudens (€ 592.55) en van ( € 635.05) voor drie of meerpersoonshuishoudens, hebben de HBV’s ingezet op een maximale huurverhoging van 0.8 %. Het bestuur van Weller week niet af van hun voornemen om tot een eensluidende huurverhoging voor heel Weller te komen met als argumenten o.a. de meerjarenbegroting waarbij rekening is gehouden met de investeringen de komende jaren voor duurzaamheid en renovaties. Het eindresultaat is niet wat we verwacht en gehoopt hadden, maar mede gezien de nog te betalen Verhuurdersheffing en Saneringsheffing door Weller, is het ook noodzakelijk om de financiën enigszins op peil te houden.

Al met al zijn de HBV’s onder protest akkoord gegaan met een huurverhoging 2017 ingaande 1 juli a.s met 1.1 %.

Lees meer

Lijn 41 ziekenhuis, en nu !!

Aanleiding om u deze informatie te laten toekomen is een vraag aan de Provincie Limburg namens het Stadsdeel Heerlerbaan waarom in een wijk waar veel ouderen wonen deze toch belangrijke buslijn naar het ziekenhuis komt te vervallen.

Het antwoord van de Provincie Limburg die de opdracht uitgeeft waarom lijn 41 van Arriva niet meer in de omliggende straten op de Heerlerbaan komt zoals de Palestinastraat, Peter Schunckstraat en de Caumerweg is.
Het openbaar vervoer is anders, anders dan tussen 2006 en 2016, een vraaggericht vervoerssysteem, op de vraag waar veel vraag is zal veel vervoer aanwezig zijn, op relaties waar weinig vraag is wordt maatwerk geboden. Bovendien neemt in een aantal gevallen de loopafstand voor ouderen enorm toe.
Het vervallen van de directe busverbinding met het ziekenhuis vanaf de wijk Heerlerbaan is hier het gevolg van, Veolia kwam met 2 bussen uit Kerkrade en gingen via de Peter Schunckstraat naar het ziekenhuis, deze lijn is gebundeld met een andere lijn(nr 28) uit Kerkrade( ter indicatie: de loopafstand van de halte Peter Schunckstraat naar de alternatieve halte Rukker is 400 meter.
Hun alternatief is op dit moment met lijn 25/26 naar Parkstad Stadion reizen en daar overstappen op een van de drie buslijnen naar het ziekenhuis – deze bussen sluiten op elkaar aan. De meeste reizigers langs deze route reizen naar Heerlen centrum en station – zij hebben hiermee een frequentere en snellere verbinding.

Eind februari worden door Arriva en de Provincie Limburg alle ervaringen over de nieuwe dienstregeling geëvalueerd. In deze evaluatie wordt bekeken waar en hoe en wanneer er aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.
Wij nemen uw opmerking in deze evaluatie mee.

Namens de servicedesk van de Provincie Limburg

Namens het Stadsdeel Heerlerbaan.

Lees meer

Invloed verkiezingen op uw huur

Invloed verkiezingen op uw Huur.

gemeenteraadsverkiezingen-433793964-jpgmediaclass-landscape-large-2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d-1

Vele van u zullen niet weten dat de uitslag van de komende verkiezingen in maart 2017 van grote invloed kunnen zijn op het bedrag dat U aan huur moet betalen c.q. dat er minder aan onderhoud aan uw woning wordt uitgegeven.

De woningcorporaties moeten van het huidige kabinet een tweetal belastingen betalen om de Rijksbegroting op orde te brengen en de problemen veroorzaakt door collega-corporaties op te lossen.

Het betreft hier de Verhuurdersheffing en de Saneringsheffing, even een tekst en uitleg over de 2 belastingen, welke Uw verhuurder aan het Rijk moet betalen.

Verhuurdersheffing:
Verhuurders die meer als 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is als € 710.68 per maand (prijspeil 2016). De verhuurdersheffing is 0.491 %  in 2016.
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van de verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord.

Voor Weller is dit een aanzienlijk bedrag en wel per woning per jaar € 475.- , dus zeg maar een maand huur. Dit geld betaald u via uw huur en kan door de woningcorporatie dan ook niet meer worden uitgegeven aan b.v. het onderhoud van uw woning of het duurzamer maken van uw woning.

Saneringsheffing:
De afgelopen tijd heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting bij alle corporaties geld opgehaald om de miskleunen van collega-corporaties als Vestia , Woningstichting Geertruidenberg en Woningstichting Servatius uit Maastricht te kunnen “repareren”. Deze saneringsheffing gaat voorlopig nog wel even door. Het gaat om enorme bedragen waarover de corporaties die gesaneerd moeten worden geen belasting hoeven te betalen. Hun compensatie ontvangen ze immers netto. Terwijl hun verliezen – de reusachtige derivatenportefeuille, waardeloze grondposities en nooit gerealiseerde projecten – gewoon aftrekbaar zijn. Zij hebben onafzienbare compensabele verliezen, die zullen zijn verdampt, lang voordat ze weer structureel winstgevend zijn. Tegelijkertijd is de saneringsheffing voor de corporaties die ervoor opdraaien niet aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting.

Voor Weller is dit op dit moment een bedrag van €63.- per woning per jaar. Het gaat hier om een collectieve afspraak uit het verleden, maar door de speculaties van dergelijke corporaties moeten wij als huurder dit betalen.

Waarom nu deze groep, wij als Huurders Belangen Verenigingen willen u geen stemadvies geven, maar lees straks de partijstandpunten eens goed door. Er zijn namelijk partijen die de verhuurdersheffing nog willen verhogen, maar er zijn ook partijen die deze belasting willen afschaffen of minstens met 1 miljard willen verlagen.

Mocht u nog vragen hebben over deze materie kunt u contact opnemen of naar een van de Algemene Ledenvergaderingen komen in begin 2017.

Lees meer

Kerstwens

 

    KERSTWENS

holidays-1806121_960_720

Aan het einde  van 2016 willen wij even de balans opmaken. Een jaar waarin vele veranderingen op onze weg zijn gekomen. Door de invoering van de woningwet 2015 hebben de huurders meer inspraak tijdens de overleggen met woningcorporaties en gemeenten. Na een tijd van bijscholen en wennen aan de veranderde situatie is het afgelopen jaar steeds meer bij Weller en de Gemeente Heerlen het inzicht gekomen dat wij ook een gelijkwaardige partij zijn geworden. 

Het gevolg heeft u al kunnen merken in de huurverhoging, deze was voor dit jaar verhoudingsgewijs bescheiden en niet inkomensafhankelijk. De renovatie van de hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat is mede door inbreng van onze vertegenwoordigers soepel gestart tot tevredenheid van de bewoners. Ook in de afspraken voor 2017 met beide instanties hebben wij duidelijk onze stempel op het gehele gebeuren gedrukt met als gevolg Prestatieafspraken 2017 waar de huurdersvertegenwoordigers ook hun handtekening zullen zetten op 9 december 2016.

 

         christmas-tree-1808558_960_720christmas-tree-1808558_960_720

Voor 2017 wensen wij u en uw naasten fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig jaar, waarin wij als Uw vertegenwoordigers van de Huurders Belangen Verenigingen en hun overkoepelende orgaan het Stadsdeel Heerlerbaan zullen vertegenwoordigen in diverse onderhandelingen met Weller en de Gemeente Heerlen.

Namens het bestuur “Stadsdeel Heerlerbaan”

Lees meer

Bewoners van de Heerlerbaan let op !!!

images

Bewoners van de Heerlerbaan let op !!!

Uw gezinssamenstelling of inkomen kan door allerlei oorzaken beïnvloed worden, denk daarbij niet direct aan een overlijden. Er zijn meerdere redenen, welke invloed hebben op uw familiare omstandigheden of inkomen.

Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op uw huur en/of uw eventuele huurtoeslag.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan het feit, dat uw kinderen het huis uitgaan of elders gaan studeren. Het inkomen dat zij hebben, werd bij uw inkomen geteld en beïnvloed direct of indirect de hoogte van uw huur.

Een andere mogelijkheid is, u bent zo gelukkig dat u met pensioen mag, uw inkomen zal meestal dalen.

Een scheiding heeft uiteraard ook invloed op uw financiële situatie.

Mocht een van deze zaken bij u aan de orde zijn, wacht niet totdat de belastingdienst de huidige situatie doorgeeft aan de woningcorporatie en u in het ongunstigste geval bijna 2 jaar moet wachten op aanpassing van uw huur.

Geef deze wijziging direct door aan uw relatiebeheerder en vraag haar of hem om een onderhoud over de mogelijkheid tot aanpassing van uw huurprijs. Zorg daarbij wel dat u over de juiste gegevens beschikt, welke u via uw salarisstrookje, * belastingdienst of gemeente hiervoor nodig heeft.

* IB60 formulier van de belastingdienst.

Lees meer