Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land

Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land”.
Tijd: Maandag 18 februari 2019 om 19:30 uur.
Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”

Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Jaarverslag secretaris.
  3. Jaarrekening Penningmeester.
  4. Vooruitblik 2019
  5. Verslag van de vergadering van 10-12-2018.
  6. Mededelingen.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Lees meer

Uitnodiging Algemene ledenvergadering .

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde land.

Tijd: Maandag 19 februari 2018 om 19:30 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping ” Caumerbron”
Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag secretaris.
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole
4. Vooruit blik 2018.
5. Verslag van de vergadering van 11-12-2017.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur.
Hr.J.Pelzer.

Lees meer

Het is tijd voor verandering

time-for-a-change-897441_960_720

Het is tijd voor veranderingen.

De afgelopen maand is er veel verandert op de Heerlerbaan.

De HBV oud Heerlerbaan bestaat niet meer en er wordt gestreefd om uw aller belangen te blijven behartigen middels een fusie met de HBV het Beloofde land.

Zo ontstaan er 2 Huurdersbelangenverenigingen: een voor de laagbouw en een al bestaande HBV Hoogbouw.

Om een en ander een definitief karakter te geven is uw komst naar de Jaarvergadering op 20 februari a.s. gewenst. De uitnodiging voor deze vergadering vindt u in  “de Blik op Heèlebaan” die deze maand uitkomt of u neemt contact op met het secretariaat van de HBV “het Beloofde land” per adres: Mevr.D.Romeyn, Bautscherweg 93    6418EL Heerlen.

Verder vindt u binnenkort op onze website onder de link “bestuur”  ook een overzicht van de notulen van de afgelopen vergaderingen, zodat u een indruk krijgt over het reilen en zeilen van uw vertegenwoordigers in de HBV’s en het overkoepelend orgaan die uw belangen behartigen bij Weller en de Gemeente Heerlen.

Mocht u trouwens geïnteresseerd zijn in ons werk en wilt u uw mening ook eens laten horen of zelfs deelnemen aan dit overleg, bezoek dan onze Ledenvergadering of maak uw wens kenbaar via het secretariaat.

Lees meer

Huurverhoging per 1-juli-2015

De huurdersbelangenverenigingen ( HBV’s ) die samen de koepel vormen namens de
bewoners hebben met de directie van Weller gesproken over de huurverhoging ingaande
1 juli 2015.
De afgelopen jaren is de huurverhoging gebaseerd op de voorschriften van minister Blok
van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Het uitgangsprincipe is de inflatie met daarbij een extra huurverhoging, die
inkomensafhankelijk is volgens onderstaand schema.
Voor 2015 gelden de volgende percentages:
Inflatie extra. totale verhoging. inkomen in €
1% 1,5% 2,5% tot € 34.229,00
1% 2,0% 3,0% tussen € 34.229,00 en € 43.786,00
1% 4,0% 5,0% hoger dan € 43.786,00
De Belastingdienst geeft de inkomens middels een code door aan de woningcorporatie.
In het jaar 2013 was de Belastingdienst nog niet in staat om alle gegevens te verstrekken,
het afgelopen jaar en dit jaar wel.
Weller heeft daarom in 2013 voor iedereen een gelijk percentage huurverhoging
toegepast.
In 2014 is wel gewerkt met bovenstaande schema met daarbij een inflatiepercentage van
2,5 %.
Voor dit jaar zou dus bovenstaand schema van toepassing zijn.
De HBV’s hebben in hun overleg met de directie en in samenspraak met de Woonbond
duidelijk gewezen op de verhoging van de huren, welke buitenproportioneel is t.o.v. de
stijging van de inkomens van de huurders, die zij vertegenwoordigen. Het is voor vele niet
meer op te brengen en er moet duidelijk iets gebeuren aan deze percentages.
Na urenlang overleg en met duidelijke argumenten heeft de directie van Weller ingezien
dat er iets aan de hoogte van de huurverhoging moest gebeuren.
Uiteindelijk is er gekozen voor een totale verhoging voor alle inkomensgroepen van.
2%.
Dit was het maximaal haalbare, dat uit de onderhandelingen was te halen.

Lees meer

Onderhoud tuinen

Beste inwoners van Heerlerbaan,

Op 21 maart is de lente weer begonnen.

Zoals bij iedereen bekend gaat dan ook weer alles groeien en bloeien.

De planten, de heggen, de bomen, het gras en ook het “onkruid”.

 

De tuin is het visitekaartje van uw woning en buurt.

Om de Heerlerbaan in de toekomst leefbaar te houden verzoeken wij u vriendelijk om de tuinen en achterpaden goed en onkruidvrij te onderhouden.

 

Leefbaarheid in de wijk, een zaak van ons allemaal!!

Wij danken u voor uw medewerking.

Lees meer