Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan 17 febr 2020

Het Algemeen Bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Beloofde land/oud Heerlerbaan nodigt u uit om op 17 februari 2020 de algemene ledenvergadering bij te wonen, tijdstip van dit overleg is om 19:30 uur.
Deze is in de benedenverdieping van de Caumerbron, waar het bord Weller-StadsdeelHeerlerbaan op de muur bevestigd is.

Er goede informatie is voor u als huurder omtrent de wijk waar in de toekomst mogelijk een renovatie zal gebeuren, ook punten welke betrekking hebben op overlast en klachten, ook hierbij kunnen wij u helpen en verwijzen wat voor u de beste oplossing zou kunnen zijn.
Op de plaatsen waar deze renovatie zal plaats vinden, hiervoor zoeken wij huurders die zich willen inzetten om samen met het bestuur van de HBV dit project te gaan begeleiden samen met de uitvoerende partij maar ook om de wensen van de huurders kenbaar te maken.

Als HBV hebben wij direct contact met medewerkers van Weller die wij vragen kunnen stellen om uw problemen in een zo kort mogelijke tijd mogelijk te gaan oplossen maar ook welke stappen u kunt ondernemen hiervoor.
Wij proberen om u op alle mogelijke manieren antwoord te geven op vragen die u stelt

Nogmaals wij hopen dan ook U te mogen begroeten op deze prettige informatieve avond, de koffie staat klaar !

Met vriendelijke groeten namens het bestuur: HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan.

Denkt u mee over een lagere energierekening ?

Denkt u mee over een lagere Energierekening ?

In de vorige Huurders-Info hebben wij u geïnformeerd over de verduurzaming van de woningen aan de Hodgestraat, Keerweg, Pattonstraat en Herlongstraat.

De start en onderzoek van de verduurzaming kan de Energiebus van de Nederlandse Woonbond zijn. Samen met een 5 tal huurders die zich hiervoor hebben aangemeld bij ons.
Enkele personen van de Energiebus gaan met deze huurders in gesprek en bezoeken u ook thuis (met uw toestemming) om te zien wat uw problemen in uw woning zijn en zij controleren uw woning op diverse punten om zo te zien welke verbetering nodig zijn uw woning te verduurzamen.
Het resultaat kan zijn dat uw energierekening omlaag gaat, een rapportage van dit gehele onderzoek van deze gecontroleerde woningen word naar Weller gestuurd.

Heeft u als bewoner uit een van deze woningen interesse en wilt u ons en uw medebewoners helpen aan een lagere energierekening en een mogelijk beter geïsoleerde woning, meld u zich dan op onderstaand   e-mail adres : info@stadsdeelheerlerbaan.nl

Zo snel als wij uw aanmelding ontvangen hebben krijgt u van ons hierover een berichtje.

Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land

Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land”.
Tijd: Maandag 18 februari 2019 om 19:30 uur.
Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”

Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Jaarverslag secretaris.
  3. Jaarrekening Penningmeester.
  4. Vooruitblik 2019
  5. Verslag van de vergadering van 10-12-2018.
  6. Mededelingen.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering .

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde land.

Tijd: Maandag 19 februari 2018 om 19:30 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping ” Caumerbron”
Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag secretaris.
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole
4. Vooruit blik 2018.
5. Verslag van de vergadering van 11-12-2017.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur.
Hr.J.Pelzer.

Het is tijd voor verandering

time-for-a-change-897441_960_720

Het is tijd voor veranderingen.

De afgelopen maand is er veel verandert op de Heerlerbaan.

De HBV oud Heerlerbaan bestaat niet meer en er wordt gestreefd om uw aller belangen te blijven behartigen middels een fusie met de HBV het Beloofde land.

Zo ontstaan er 2 Huurdersbelangenverenigingen: een voor de laagbouw en een al bestaande HBV Hoogbouw.

Om een en ander een definitief karakter te geven is uw komst naar de Jaarvergadering op 20 februari a.s. gewenst. De uitnodiging voor deze vergadering vindt u in  “de Blik op Heèlebaan” die deze maand uitkomt of u neemt contact op met het secretariaat van de HBV “het Beloofde land” per adres: Mevr.D.Romeyn, Bautscherweg 93    6418EL Heerlen.

Verder vindt u binnenkort op onze website onder de link “bestuur”  ook een overzicht van de notulen van de afgelopen vergaderingen, zodat u een indruk krijgt over het reilen en zeilen van uw vertegenwoordigers in de HBV’s en het overkoepelend orgaan die uw belangen behartigen bij Weller en de Gemeente Heerlen.

Mocht u trouwens geïnteresseerd zijn in ons werk en wilt u uw mening ook eens laten horen of zelfs deelnemen aan dit overleg, bezoek dan onze Ledenvergadering of maak uw wens kenbaar via het secretariaat.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde land/Nieuwbouw.

 logo_bel_land

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering H.B.V. Beloofde land/Nieuwbouw Heerlerbaan.

Tijd: maandag 20 februari 2017 om 20:00 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”
zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.
1. Opening door voorzitter
2. Jaarverslag secretaris
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole commissie
4. Vooruitblik 2017
5. Verslag van de vergadering van 12-12-2016
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur
Mevr.D.Romeyn(secretaris)

Huurverhoging per 1-juli-2015

De huurdersbelangenverenigingen ( HBV’s ) die samen de koepel vormen namens de
bewoners hebben met de directie van Weller gesproken over de huurverhoging ingaande
1 juli 2015.
De afgelopen jaren is de huurverhoging gebaseerd op de voorschriften van minister Blok
van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Het uitgangsprincipe is de inflatie met daarbij een extra huurverhoging, die
inkomensafhankelijk is volgens onderstaand schema.
Voor 2015 gelden de volgende percentages:
Inflatie extra. totale verhoging. inkomen in €
1% 1,5% 2,5% tot € 34.229,00
1% 2,0% 3,0% tussen € 34.229,00 en € 43.786,00
1% 4,0% 5,0% hoger dan € 43.786,00
De Belastingdienst geeft de inkomens middels een code door aan de woningcorporatie.
In het jaar 2013 was de Belastingdienst nog niet in staat om alle gegevens te verstrekken,
het afgelopen jaar en dit jaar wel.
Weller heeft daarom in 2013 voor iedereen een gelijk percentage huurverhoging
toegepast.
In 2014 is wel gewerkt met bovenstaande schema met daarbij een inflatiepercentage van
2,5 %.
Voor dit jaar zou dus bovenstaand schema van toepassing zijn.
De HBV’s hebben in hun overleg met de directie en in samenspraak met de Woonbond
duidelijk gewezen op de verhoging van de huren, welke buitenproportioneel is t.o.v. de
stijging van de inkomens van de huurders, die zij vertegenwoordigen. Het is voor vele niet
meer op te brengen en er moet duidelijk iets gebeuren aan deze percentages.
Na urenlang overleg en met duidelijke argumenten heeft de directie van Weller ingezien
dat er iets aan de hoogte van de huurverhoging moest gebeuren.
Uiteindelijk is er gekozen voor een totale verhoging voor alle inkomensgroepen van.
2%.
Dit was het maximaal haalbare, dat uit de onderhandelingen was te halen.

Onderhoud tuinen

Beste inwoners van Heerlerbaan,

Op 21 maart is de lente weer begonnen.

Zoals bij iedereen bekend gaat dan ook weer alles groeien en bloeien.

De planten, de heggen, de bomen, het gras en ook het “onkruid”.

 

De tuin is het visitekaartje van uw woning en buurt.

Om de Heerlerbaan in de toekomst leefbaar te houden verzoeken wij u vriendelijk om de tuinen en achterpaden goed en onkruidvrij te onderhouden.

 

Leefbaarheid in de wijk, een zaak van ons allemaal!!

Wij danken u voor uw medewerking.