Algemene ledenvergadering HBV Hoogbouw op 25 jan 2018

Geachte bewoners van de Hoogbouw flats.

Ter mededeling aan alle bewoners die automatisch lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging.

Wij nodigen u uit op 25 januari voor de Algemene Ledenvergadering in de grote zaal van de Caumerbron,  begin van dit overleg is om 19:00 uur.

De Agenda punten zijn:

1-Renovatie flats. 3-4-1-2.
2- Informatie m.b.t de service en afrekenkosten van de Palestina en Karmelflat en flat 1.
3- Klachten, hoe te handelen en melden.
4- Vacature Secretaris, Hr.Bervoets stopt.
5- Kascontrole in de pauze door 2 personen( 20 minuten)
6- Ingeleverde punten behandelen
7- Rondvraag.
8- Sluiting.

Prestatieafspraken 2018

 

 

prestatieafspraken2

 

In het Kort.

In Prestatieafspraken leggen Corporatie(s), Gemeente(s) en Huurdersorganisatie(s) vast wat er in de periode waar de afspraken betrekking op hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale huisvestelijke doelstellingen.

Wettelijk voorwaarden.

In de woningwet is bepaald dat corporaties naar redelijkheid dienen bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. Hiervoor moet de gemeente een volkshuisvestelijkbeleid (woonvisie) hebben geformuleerd. Lees meer

Uitnodiging Algemene ledenvergadering .

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde land.

Tijd: Maandag 19 februari 2018 om 19:30 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping ” Caumerbron”
Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag secretaris.
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole
4. Vooruit blik 2018.
5. Verslag van de vergadering van 11-12-2017.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur.
Hr.J.Pelzer.