Huurverhoging 2017

                                 Huurverhoging 2017.

Ook dit jaar zijn de Huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) samen met de Directie van Weller aan de slag gegaan met de aanstaande huurverhoging per 1 juli.

Net als afgelopen jaren heeft (oud) minister Blok van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een voorstel gedaan aangaande de komende huurverhoging. Hij gaat uit van een inkomensafhankelijke huurverhoging volgens onderstaand schema.

Inflatie                     Extra                         Verhoging                        Inkomen
0.3 %                          2.5 %                           2.8 %                                    t/m € 40.349

0.3 %                         4.0 %                            4.3 %                                    Groter dan € 40.349

0.3 %                         1.0 %                             1.3 %                                    Gemiddeld huurprijs verhoging op grond van systeem van huursombenadering.

0.3 %                         0.8 %                             1.1 %                                    Voorgenomen keus Weller.

  * huursombenadering is een systeem waarbij hogere inkomens meer betalen ten gunste van de lagere inkomens zodat deze geen of een lagere verhoging krijgen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 1.3 %

** de keuze in het beginsel ten aanzien van alle huurders, ongeacht hun inkomen, een gelijkluidend huurverhogingspercentage van 1.1 % te hanteren, impliceert dat gedurende de periode van juli 2017 t/m juni 2018 geen gebruik zal worden gemaakt van het systeem van de inkomensafhankelijke huurverhoging en het systeem van huurdifferentiatie.

De HBV’s zijn van mening dat deze verhoging zeker voor de hogere inkomens gunstig zal uitvallen, maar na lang overleg en het aanvoeren van verschillende argumenten, zoals betaalbaarheid, het niet indexeren van pensioenen, de toch al hoge huren op de Heerlerbaan en het moeilijk verhuren van de woningen i.v.m. passend toewijzen huurwoningen, ook het niet meer ontvangen van huurtoeslag boven de aftoppingsgrens voor een- tweepersoons huishoudens (€ 592.55) en van ( € 635.05) voor drie of meerpersoonshuishoudens, hebben de HBV’s ingezet op een maximale huurverhoging van 0.8 %. Het bestuur van Weller week niet af van hun voornemen om tot een eensluidende huurverhoging voor heel Weller te komen met als argumenten o.a. de meerjarenbegroting waarbij rekening is gehouden met de investeringen de komende jaren voor duurzaamheid en renovaties. Het eindresultaat is niet wat we verwacht en gehoopt hadden, maar mede gezien de nog te betalen Verhuurdersheffing en Saneringsheffing door Weller, is het ook noodzakelijk om de financiën enigszins op peil te houden.

Al met al zijn de HBV’s onder protest akkoord gegaan met een huurverhoging 2017 ingaande 1 juli a.s met 1.1 %.

Lijn 41 ziekenhuis, en nu !!

Aanleiding om u deze informatie te laten toekomen is een vraag aan de Provincie Limburg namens het Stadsdeel Heerlerbaan waarom in een wijk waar veel ouderen wonen deze toch belangrijke buslijn naar het ziekenhuis komt te vervallen.

Het antwoord van de Provincie Limburg die de opdracht uitgeeft waarom lijn 41 van Arriva niet meer in de omliggende straten op de Heerlerbaan komt zoals de Palestinastraat, Peter Schunckstraat en de Caumerweg is.
Het openbaar vervoer is anders, anders dan tussen 2006 en 2016, een vraaggericht vervoerssysteem, op de vraag waar veel vraag is zal veel vervoer aanwezig zijn, op relaties waar weinig vraag is wordt maatwerk geboden. Bovendien neemt in een aantal gevallen de loopafstand voor ouderen enorm toe.
Het vervallen van de directe busverbinding met het ziekenhuis vanaf de wijk Heerlerbaan is hier het gevolg van, Veolia kwam met 2 bussen uit Kerkrade en gingen via de Peter Schunckstraat naar het ziekenhuis, deze lijn is gebundeld met een andere lijn(nr 28) uit Kerkrade( ter indicatie: de loopafstand van de halte Peter Schunckstraat naar de alternatieve halte Rukker is 400 meter.
Hun alternatief is op dit moment met lijn 25/26 naar Parkstad Stadion reizen en daar overstappen op een van de drie buslijnen naar het ziekenhuis – deze bussen sluiten op elkaar aan. De meeste reizigers langs deze route reizen naar Heerlen centrum en station – zij hebben hiermee een frequentere en snellere verbinding.

Eind februari worden door Arriva en de Provincie Limburg alle ervaringen over de nieuwe dienstregeling geëvalueerd. In deze evaluatie wordt bekeken waar en hoe en wanneer er aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.
Wij nemen uw opmerking in deze evaluatie mee.

Namens de servicedesk van de Provincie Limburg

Namens het Stadsdeel Heerlerbaan.