Invloed verkiezingen op uw huur

Invloed verkiezingen op uw Huur.

gemeenteraadsverkiezingen-433793964-jpgmediaclass-landscape-large-2d0bc720e72f7d03ca65aa44863c5e34306fed2d-1

Vele van u zullen niet weten dat de uitslag van de komende verkiezingen in maart 2017 van grote invloed kunnen zijn op het bedrag dat U aan huur moet betalen c.q. dat er minder aan onderhoud aan uw woning wordt uitgegeven.

De woningcorporaties moeten van het huidige kabinet een tweetal belastingen betalen om de Rijksbegroting op orde te brengen en de problemen veroorzaakt door collega-corporaties op te lossen.

Het betreft hier de Verhuurdersheffing en de Saneringsheffing, even een tekst en uitleg over de 2 belastingen, welke Uw verhuurder aan het Rijk moet betalen.

Verhuurdersheffing:
Verhuurders die meer als 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is als € 710.68 per maand (prijspeil 2016). De verhuurdersheffing is 0.491 %  in 2016.
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van de verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord.

Voor Weller is dit een aanzienlijk bedrag en wel per woning per jaar € 475.- , dus zeg maar een maand huur. Dit geld betaald u via uw huur en kan door de woningcorporatie dan ook niet meer worden uitgegeven aan b.v. het onderhoud van uw woning of het duurzamer maken van uw woning.

Saneringsheffing:
De afgelopen tijd heeft het Centraal Fonds Volkshuisvesting bij alle corporaties geld opgehaald om de miskleunen van collega-corporaties als Vestia , Woningstichting Geertruidenberg en Woningstichting Servatius uit Maastricht te kunnen “repareren”. Deze saneringsheffing gaat voorlopig nog wel even door. Het gaat om enorme bedragen waarover de corporaties die gesaneerd moeten worden geen belasting hoeven te betalen. Hun compensatie ontvangen ze immers netto. Terwijl hun verliezen – de reusachtige derivatenportefeuille, waardeloze grondposities en nooit gerealiseerde projecten – gewoon aftrekbaar zijn. Zij hebben onafzienbare compensabele verliezen, die zullen zijn verdampt, lang voordat ze weer structureel winstgevend zijn. Tegelijkertijd is de saneringsheffing voor de corporaties die ervoor opdraaien niet aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting.

Voor Weller is dit op dit moment een bedrag van €63.- per woning per jaar. Het gaat hier om een collectieve afspraak uit het verleden, maar door de speculaties van dergelijke corporaties moeten wij als huurder dit betalen.

Waarom nu deze groep, wij als Huurders Belangen Verenigingen willen u geen stemadvies geven, maar lees straks de partijstandpunten eens goed door. Er zijn namelijk partijen die de verhuurdersheffing nog willen verhogen, maar er zijn ook partijen die deze belasting willen afschaffen of minstens met 1 miljard willen verlagen.

Mocht u nog vragen hebben over deze materie kunt u contact opnemen of naar een van de Algemene Ledenvergaderingen komen in begin 2017.

Kerstwens

 

    KERSTWENS

holidays-1806121_960_720

Aan het einde  van 2016 willen wij even de balans opmaken. Een jaar waarin vele veranderingen op onze weg zijn gekomen. Door de invoering van de woningwet 2015 hebben de huurders meer inspraak tijdens de overleggen met woningcorporaties en gemeenten. Na een tijd van bijscholen en wennen aan de veranderde situatie is het afgelopen jaar steeds meer bij Weller en de Gemeente Heerlen het inzicht gekomen dat wij ook een gelijkwaardige partij zijn geworden. 

Het gevolg heeft u al kunnen merken in de huurverhoging, deze was voor dit jaar verhoudingsgewijs bescheiden en niet inkomensafhankelijk. De renovatie van de hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat is mede door inbreng van onze vertegenwoordigers soepel gestart tot tevredenheid van de bewoners. Ook in de afspraken voor 2017 met beide instanties hebben wij duidelijk onze stempel op het gehele gebeuren gedrukt met als gevolg Prestatieafspraken 2017 waar de huurdersvertegenwoordigers ook hun handtekening zullen zetten op 9 december 2016.

 

         christmas-tree-1808558_960_720christmas-tree-1808558_960_720

Voor 2017 wensen wij u en uw naasten fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig jaar, waarin wij als Uw vertegenwoordigers van de Huurders Belangen Verenigingen en hun overkoepelende orgaan het Stadsdeel Heerlerbaan zullen vertegenwoordigen in diverse onderhandelingen met Weller en de Gemeente Heerlen.

Namens het bestuur “Stadsdeel Heerlerbaan”