Huurverhoging per 1-juli-2015

De huurdersbelangenverenigingen ( HBV’s ) die samen de koepel vormen namens de
bewoners hebben met de directie van Weller gesproken over de huurverhoging ingaande
1 juli 2015.
De afgelopen jaren is de huurverhoging gebaseerd op de voorschriften van minister Blok
van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Het uitgangsprincipe is de inflatie met daarbij een extra huurverhoging, die
inkomensafhankelijk is volgens onderstaand schema.
Voor 2015 gelden de volgende percentages:
Inflatie extra. totale verhoging. inkomen in €
1% 1,5% 2,5% tot € 34.229,00
1% 2,0% 3,0% tussen € 34.229,00 en € 43.786,00
1% 4,0% 5,0% hoger dan € 43.786,00
De Belastingdienst geeft de inkomens middels een code door aan de woningcorporatie.
In het jaar 2013 was de Belastingdienst nog niet in staat om alle gegevens te verstrekken,
het afgelopen jaar en dit jaar wel.
Weller heeft daarom in 2013 voor iedereen een gelijk percentage huurverhoging
toegepast.
In 2014 is wel gewerkt met bovenstaande schema met daarbij een inflatiepercentage van
2,5 %.
Voor dit jaar zou dus bovenstaand schema van toepassing zijn.
De HBV’s hebben in hun overleg met de directie en in samenspraak met de Woonbond
duidelijk gewezen op de verhoging van de huren, welke buitenproportioneel is t.o.v. de
stijging van de inkomens van de huurders, die zij vertegenwoordigen. Het is voor vele niet
meer op te brengen en er moet duidelijk iets gebeuren aan deze percentages.
Na urenlang overleg en met duidelijke argumenten heeft de directie van Weller ingezien
dat er iets aan de hoogte van de huurverhoging moest gebeuren.
Uiteindelijk is er gekozen voor een totale verhoging voor alle inkomensgroepen van.
2%.
Dit was het maximaal haalbare, dat uit de onderhandelingen was te halen.

Onderhoud tuinen

Beste inwoners van Heerlerbaan,

Op 21 maart is de lente weer begonnen.

Zoals bij iedereen bekend gaat dan ook weer alles groeien en bloeien.

De planten, de heggen, de bomen, het gras en ook het “onkruid”.

 

De tuin is het visitekaartje van uw woning en buurt.

Om de Heerlerbaan in de toekomst leefbaar te houden verzoeken wij u vriendelijk om de tuinen en achterpaden goed en onkruidvrij te onderhouden.

 

Leefbaarheid in de wijk, een zaak van ons allemaal!!

Wij danken u voor uw medewerking.