HUURVERHOGING 2019

 

HUURVERHOGING 2019

 

De afgelopen maanden hebben wij als huurdersvertegenwoordigers weer overlegd met de bestuurder van Weller over de geplande huurverhoging voor 1 juli 2019.

U zult wel aangeven, dat is erg vroeg, maar in mei moeten de brieven vanuit Weller naar u gestuurd worden en als wij tot een overeenstemming zijn gekomen, moet ook de Raad van Commissarissen nog hun goedkeuring geven.

Door het akkoord  tussen de Woonbond (vertegenwoordigers van huurders) en AEDES (vertegenwoordigers van de Corporaties) gesloten eind december 2018 is de huurverhoging vast gesteld op inflatie volgend en niet zoals de afgelopen jaren inflatie + 1%.  Echter hebben wij met onze collega’s van Heerlen-centrum, Heerlerheide, Brunssum en Schinveld steeds aangegeven dat matiging van de huurverhoging, gezien de problematiek van o.a. vergrijzing, stijging overige woonlasten, e.d. meer dan gewenst is.

Dit jaar is Weller ons en uiteraard u ter wille geweest en heeft bij een inflatie van 1.75 % een huurverhoging voorgesteld van 0.8 %.

Hiermee zijn wij akkoord gegaan, echter de restrictie daarbij aangegeven dat ook bij deze kleine huurverhoging de bewoners in financiële moeilijkheden kunnen komen. Hierbij denken wij aan de stijging van de overige lasten zoals energie, ziektekosten enz.

Mogelijk zitten er bij een geplande renovatie en duurzaamheidsaanpassingen, welke voor de komende jaren in het vooruitzicht zitten, ook extra kosten voor huurders.

Lees meer

Mogelijk gebiedsgerichte afspraken 2019 op Heerlerbaan

1. Flats Peter Schunckstraat.
Weller heeft recent 4 van de 6 Hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat gerenoveerd en verduurzaamd. Weller zal voor de overige 2 flats (flat 5 in de Peter Schunckstraat en flat 6 in de Palestinastraat) een toekomstvisie ontwikkelen waarbij eerst de marktpotentie in kaart wordt gebracht.

2. Herstructurering Giesen Bautsch.
Op basis van de Quickscan Heerlerbaan (3-7-2018) en Raadsbesluit (september 2018) is de locatie winkelcentrum Giesen Bautsch aangewezen voor de ontwikkeling van een brede maatschappelijke voorziening. De commerciële winkelfuncties worden verplaatst naar de locatie Heerlerbaan/Hambeukerboord. Onder regie van de Gemeente zal in samenspraak met de stakeholders een integrale ontwikkelvisie voor Heerlerbaan worden opgesteld met de genoemde Quickscan als uitgangspunt.

3. Herontwikkeling slooplocatie Caumerboord.
Nu de Quickscan met een nieuwe visie op de voorzieningenstructuur in Heerlerbaan is vastgesteld door de raad, wordt een herzien plan ontwikkeld voor ca 12 middeldure eengezinswoningen in de huursector in combinatie met de relocatie van de aldaar aanwezige retailmeters (bestaande Action/DA) met het beoogde kernwinkelgebied.

4. Ploeghof.
Uitvoering verduurzaming/renovatie 26 eengezinswoningen Heerlerbaan/Ploeghof.
Doelstelling: 3 labelsprongen en verbeteren uitstraling.

5. Verduurzaming gezinswoningen.
Onder andere ten behoeve van de woningen aan de Hodgestraat, Herlongstraat, Keerweg, Pattonstraat worden aan 172 woningen duurzaamheids-maatregelen uitgevoerd. (na-isolatie)

Lees meer

Samenvatting onderzoek Visserswoningen

Het Complex.                                                                                                               Type woningen: eengezinswoningen 72 m2, bouwjaar 1978.
Aantal woningen: 26.
Energielabel: C.
Verhuurder: Woningcorporatie Weller.

Energiekosten.
Huidig werkelijk gasverbruik: 1.542 m3 gas per jaar.
Huidig theoretisch verbruik na verbetering: 779 m3 gas per jaar.
Theoretische besparing: 64 %.
Financiële besparing op gasverbruik: ca. € 53.- per maand.
Verbetering naar label B.
Huidig werkelijk elektraverbruik: 2.791 KWh per jaar.
Zelf opwekkende elektriciteit met 10 zonnepanelen: 1.453 KWh per jaar.
Financiële besparing op electra verbruik: ca. € 24.- per maand.
Verbetering naar label A. (bij combi isolatie en zonnepanelen)

Aanbeveling.
Het is aan te bevelen alvorens maatregelen te treffen met een warmtebeeldcamera een infraroodopname te maken van de woningen.
Dat geeft een realistisch beeld van de mate waarin de woningen zijn geïsoleerd, , de eventuele aanwezigheid van spouwisolatie en de kwaliteit daarvan en de naden en kieren bij de aansluitingen van kozijnen op de gevel, raam of deur op kozijn en aansluitingen dak-gevel- en daknok.

Mogelijke maatregelen.

Comfort: Huidige situatie, Tocht, koude bedompte lucht.
Mogelijke verbetering: Isoleren vloer, gevel en dak, naad en kierdichting, winddrukgeregelde roosters.

Metselwerk: waarschijnlijk zonder spouwisolatie
Mogelijke verbetering: Na isoleren spouwmuur.

Gevel met Rabatdelen: Matige isolatie (ca. 4 cm)
Mogelijke verbetering: Goede isolatie aanbrengen(Rc>3.5)

Dak: Matige isolatie(ca.2.5 cm)
Mogelijke verbetering: Bij vervanging goede isolatie aanbrengen of NOM-ready(Rc=10)

Glas: Enkel glas, dubbelglas, HR++.
Mogelijke verbetering: Overal HR== glas, ook bij huidig dubbel glas.

Ventilatie: Mechanische ventilatie met 3 standen en boost-functie.
Mogelijke verbetering: Vraag gestuurde afzuiging,CO2 sensors en gelijkstroomventilator.

Verwarming: Individuele HR-107 combiketel.
Mogelijke verbetering: Waterzijdig inregelen na maatregel.

Tapwater: HR-107 combiketel.
Mogelijke verbetering: n.v.t.

Zonnepanelen: Geen.
Mogelijke verbetering: 10 stuks à 1.6 m2.

Lees meer

Persbericht

De Energiebus op bezoek in Heerlen.

Op uitnodiging van de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde Land komt de Energiebus van de Woonbond op bezoek in Heerlen. Op vrijdag 7 september bezoekt de Energiebus woningen aan de Ploeghof, de z.g. “Visserswoningen”.

De Energiebus is een initiatief van de Nederlandse Woonbond om energiebesparende maatregelen aan de woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. De medewerkers van de Energiebus onderzoeken op 7 september een aantal woningen aan de Ploeghof.

Huurdersbelangenvereniging  “oud Heerlerbaan/Beloofde Land”  vinden het belangrijk dat de Energiebus komt, omdat de resultaten van een enquête hiertoe aanleiding gaven. Op basis van een technische onderzoek en een overzicht van ons energieverbruik gaan ze na hoe de staat van de isolatie, ventilatie en de verwarmingsinstallatie is van deze woningen. Aan het eind van deze dag is er een plan van aanpak met maatregelen om de woningen energie zuiniger te maken en comfortabeler te maken. Dit plan van aanpak wordt aan het eind van de dag overhandigd aan de Directie van Weller. Na een toelichting op de voorgestelde maatregelen wordt hen om een reactie gevraagd.

Heerlen, 3 september 2018.

 

Lees meer

Accompanist – maatschappelijke dienstverlening.

Mijn naam is Chris Keijdener. In 2018 ben ik gestart met mijn bedrijf “Accompanist”.
Als  zelfstandig maatschappelijk werker ondersteun ik mensen met diverse moeilijkheden in uiteenlopende situaties. Mensen kunnen bij mij terecht voor begeleiding, informatie en advies.

Voor ik met “Accompanist” begon heb ik gewerkt als maatschappelijk werker, groepsleider in een gezinsvervangend tehuis en medewerker crisisopvang.
In de afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest als schuldhulpverlener en bewindvoerder. Hierdoor heb ik een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd over allerlei (financiële) regelingen en tegemoetkomingen.
Ik heb op deze gebieden diverse scholingen gedaan.

Contact:
tel: 06-49859873
e-mail: mailto:info@accompanist.nl
Web: www.accompanist.nl(contactformulier.

Op dit moment zijn we bezig met de aanpassingen in verband met de nieuwe privacywet.

Lees meer

Jaarlijkse donatie Stadsdeel Heerlerbaan.

Het "Stadsdeel Heerlerbaan" overkoepelend orgaan van 2 Huurders-   belangenverenigingen, de HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o. en  de HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan heeft het initiatief opgevat  een jaarlijkse donatie te doen aan onze wijk om de leefbaarheid    van de Heerlerbaan te bevorderen.

Nu vragen wij aan de verenigingen, maar ook aan de huurders van    Weller, om te komen met voorstellen, welke de leefbaarheid en of   saamhorigheid te kunnen bevorderen.
Wij denken aan het plaatsen van een bank of plantenbakken. Een 
ander idee kan zijn om te komen tot het op zich nemen van het onderhoud van de plantenbakken of groenvoorziening in uw straat of buurt
en wij de benodigde gereedschappen gaan bekostigen.

U kunt ons bereiken via onze website: www.stadsdeelheerlerbaan.nl of via ons secretariaat : souren.f@home.nl

Lees meer

Huurverhoging Huurders Weller 2018

 

Huurverhoging Woningen Weller 2018.

Ook in 2018 ontkomen we als huurders van Weller niet aan de jaarlijkse huurverhoging en net als ieder jaar is Weller verplicht om de huurderskoepels om een gekwalificeerd advies te vragen over het percentage van de gewenste huur. Dit is dit jaar ook gebeurt, maar hierover later meer in dit schrijven.

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging, dus afhankelijk van uw totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2018 of 3.9 % of 5.4 % zijn. Dit is beduidend hoger dan de inflatie over 2017 en wordt veroorzaakt door de zogenoemde “verhuurdersheffing”, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid, ook extra investeringen in verduurzamingen dragen hieraan bij.

Overleg met de Huurderskoepels.
De plannen voor de verhoging zijn overlegd met de huurderskoepels, dit zijn:
Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (Stadsdeel Heerlen – centrum), Huren & Wonen (Stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan.
Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een gezamenlijk overleg over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben voor het jaar 2018 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een nog meer gematigde huurverhoging.

Wij hebben een verlaging van de maximale huurverhoging gevraagd naar 0.5 % en daarbij meerdere redenen aangevoerd waarom wij dit wensen. Zo moet ons inzien Weller iets gaan doen aan o.a. de vrij hoge bedrijfslasten, rekening houden met de steeds maar stijgende woonlasten ( zoals b.v. energie, gemeentelijke belastingen, zorgkosten en de inkrimping van de huurtoeslag) en de grote aantallen oudere huurders welke al jaren ondanks de stijgende kosten geen verhoging van hun pensioenen hebben gehad.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhogingen om ?
Voordat Weller de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de “verhuurdersheffing”.
Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren.
Weller is voorstander van een inflatievolgend huurprijsbeleid; een minimaal inflatie volgende huurverhoging is immers nodig om de miljoenen investeringen in verduurzamingen, de verhuurdersheffing en dienstverlening op langere termijn te kunnen waarborgen.

Mede omwille van de betaalbaarheid zal per 1 juli 2018 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, beperkt verhoogd worden met 1.4 %.

Ook voor de garage’s en parkeerplaatsen geldt deze huurverhoging van 1.4 %.

Lees meer

Prestatieafspraken 2018

 

 

prestatieafspraken2

 

In het Kort.

In Prestatieafspraken leggen Corporatie(s), Gemeente(s) en Huurdersorganisatie(s) vast wat er in de periode waar de afspraken betrekking op hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale huisvestelijke doelstellingen.

Wettelijk voorwaarden.

In de woningwet is bepaald dat corporaties naar redelijkheid dienen bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. Hiervoor moet de gemeente een volkshuisvestelijkbeleid (woonvisie) hebben geformuleerd. (meer…)

Lees meer

Verzoek aan Politieke Partijen

  m1fyq1tw53w7

               Beste Raadsleden of toekomstige raadsleden.

 

Geachte Dames en Heren.

Zoals u allen weet is er enige tijd geleden de Woningwet 2015 aangenomen.

Een van de afspraken in deze Wet zijn de Prestatieafspraken, die tot stand zijn gekomen in een overleg tussen de Gemeente, Woningcorporaties en de Huurders Belangen Vertegenwoordigers als gelijke partners.

Nu zijn er op 21 maart 2018 weer Gemeenteraadverkiezingen en willen u vragen in uw verkiezingsprogramma rekening te houden met ons als huurders.
Samen met de Nederlandse Woonbond hebben wij een 4 tal actiepunten opgesteld om de problematiek van de huurders onder de aandacht te brengen.

De financiële situatie van veel huurders van Heerlen, die gehuurd wonen, is de afgelopen jaren danig verslechterd mede veroorzaakt door de vele huurverhogingen als gevolg van o.a. de verhuurdersheffing.

De offensieve agenda voor de komende jaren bevat daarom ook de volgende punten:

1. Een huurverlaging van gemiddeld 10 %.
2. Uitbreiding van de sociale huurvoorraad.
3. Verduurzaming en lagere woonlasten.
4. Versterking huur(prijs) bescherming en positie in de geliberaliseerde sector.

Wij vragen u dan ook met klem mee te werken, nu en na de verkiezingen om voor deze groep inwoners van Heerlen een betaalbaar bestaan mogelijk te maken.

Wij rekenen op U,

Stadsdeel Heerlerbaan.

Lees meer

Vocht in uw woning

imagesPNKD7I4S      Vocht in uw woning ??     0ea5e6a82b0fc10fa20481b413fe89c6

Vocht in uw woning kan door diverse problemen veroorzaakt worden ?

Vocht kan uw woning binnen komen op diverse plaatsen, door b.v. een vochtige kruipruimte of een geplaatste aanbouw waar geen goed lood is aangebracht om een waterafscheiding te krijgen, waardoor het vocht zichtbaar wordt net boven de plinten of in de hoeken bij het plafond of de rabatdelen net naast de ramen en plekken welke afgeschermd worden door kasten tegen buiten wanden aan waardoor er geen luchtstroming is zodat u onbedoeld    veel te weinig of helemaal niet ventileert, een probleem vocht wat zich voor doet als u niet of onvoldoende ventileert in uw woning en andere ruimtes.

U zult merken dat als u goed en vaak ventileert u ook een beter stookgedrag hebt en de betreffende ruimte’s  zich behagelijker aanvoelen omdat verse lucht zich beter  laat verwarmen omdat de vochtigheid niet zo hoog is in uw woning, en zorgt voor een gezonder binnen klimaat.

Stel dat uw woning een vochtig klimaat heeft dan hebt u kans dat schimmels welke gevaarlijk zijn voor uw gezondheid de mogelijkheid krijgen zich in uw woning te gaan nestelen, met als gevolg dat u een prikkelbare luchtweg of darm en maagklachten kunt krijgen. De goedkoopste manier van ventileren is om gedurende de ochtend even een 15 minuutjes de ramen of deuren op een kier te zetten zodat alle gebruikte lucht welke in de nachtelijke uren gebruikt is ververst kan worden in uw woning.

Schimmelvorming in de badkamer is soms te wijten aan een slechte ventilatie of een gebrekkige afvoer van vervuilde en verse lucht en het condens neerslaat op tegels en ramen en muren. Al deze problemen kunnen een sluimerend probleem zijn van een slechte ventilatie. Schimmels in huis vormen zich door een te hoog vochtgehalte en gebrekkige verluchting.

Stel dat u een mechanische ventilatiesysteem hebt dat vergt van zelfsprekend wat onderhoud welke bestaat uit het vervangen c.q. schoonhouden en maken van de filters.

Lees meer